MEDIA

Music

"Frühlingsstimmen" – waltz

op. 410 | Johann Strauss, Son

Tritsch -Tratsch – fast polka

op. 214 | Johann Strauss, Son

"An der schönen blauen Donau" - waltz

op. 314 | Johann Strauss, Son

"Austrian Christmas Songs Medley"

"St. Petersburger Schlittenfahrt" - Gallop

op. 57 | Richard Eilenberg (1848-1925)

"Heinzelmännchen's Wachtparade"

op. 5 | Kurt Noack (1895 - 1945)